GDPR

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů NEXIA AP a.s.

Společnost NEXIA AP a.s., se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00 (dále jen též i jako „NEXIA“) při poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje svých klientů a případně též jiných osob, pakliže je to potřebné k poskytnutí objednaných služeb. Níže Vás informujeme o tom, jak naše společnost při zpracování osobních údajů, které jí byly svěřeny, postupuje a jaká práva mají osoby, jejichž údaje naše společnost zpracovává.

I. Základní údaje o nás

Název a IČO: NEXIA AP a.s., 48117013
Sídlo: Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49
Email: nexiaprague@nexiaprague.cz
Webové stránky: www.nexiaprague.cz

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

III. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které NEXIA v souvislosti s poskytováním svých služeb zpracovává, jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování služeb objednaných klientem a pro výkon činností, které s tímto bezprostředně souvisejí. Poskytované služby jsou vymezeny ve smlouvě o poskytování služeb mezi NEXIA a klientem. NEXIA je dále oprávněna užít shromážděné osobní údaje ke splnění svých povinností vůči orgánům veřejné moci a za účelem obhajoby svých právních nároků.

IV. Rozsah zpracovaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny.

V. Předávání osobních údajů

Jiným osobám mohou být osobní údaje předány jedině tehdy, je-li to třeba k poskytnutí objednané služby, a to v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, podle nichž NEXIA své služby poskytuje (zejména zákon o auditorech).

VI. Doba zpracování

Osobní údaje jsou uloženy po dobu potřebnou k poskytování služeb. Spisová dokumentace (spis auditora, popřípadě klientský spis vedený v případě poskytování poradenských služeb) je uchovávána po dobu stanovenou zákonem o auditorech. Ostatní údaje jsou zlikvidovány, jakmile pomine důvod jejich zpracování.

VII. Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Informace o nejdůležitějších právech uvádíme níže:

a) právo na přístup k údajům – poskytneme Vám potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;

b) právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;

c) právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;

d) právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;

e) právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě Vaší žádosti jinému správci;

f) právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat;

g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.