Daňové poradenství

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, jež by bylo profesionálně schopno splnit veškeré povinnosti, případně existují vysoce odborné záležitosti, které subjekty buď nemohou, nebo nechtějí z různých důvodů řešit samy.

V oblasti daňového poradenství je společnost Nexia AP a.s. schopna na vysoké profesionální i odborné úrovni zabezpečit veškeré daňově poradenské služby, a to i díky spolupráci s partnerskými společnostmi – daňovou kanceláří PRAGUE TAX SERVICES, a.s. a znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. se znaleckou doložkou pro „daně, daňový systém České republiky a mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění“.

Jedná se zejména o následující služby:

  • vedení odpovídající daňové evidence a následné sestavení daňových přiznání
  • sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z přidané hodnoty, eventuelně k dalším typům daní placeným na území České republiky na základě podkladů předložených klientem
  • výkon běžného daňového poradenství a průběžné poskytování konzultací k vybraným komplikovanějším problémům pramenícím mimo jiné i z naší stále se poměrně dynamicky vyvíjející legislativy
  • komplexní zastupování před veškerými územními finančními orgány ve věci všech typů daní placených na území České republiky
  • realizace činností směřujících k eliminaci negativních důsledků územními finančními orgány provedených kontrol a z nich vyplývajících důsledků (ať již ve formě daňových doměrků, nebo příslušenství daně)
  • daňové plánování a daňové optimalizace
  • aplikace metod mezinárodního zdanění a smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů a majetku
  • zpracování žádostí o vrácení DPH, formulace nejrůznějších žádostí a podání adresovaných územním finančním orgánům
  • ve spolupráci s advokátními kancelářemi zastupování podnikatelských subjektů v rámci soudních sporů s územními finančními orgány
  • veškeré další daňově – poradenské služby

Pro výkon výše uvedených činností disponuje společnost Nexia AP a.s. jak odpovídajícím personálním zázemím, kdy mnozí z naši kolegů jsou daňovými poradci, členy Komory daňových poradců ČR, tak zejména mnohaletými zkušenostmi vycházejícími z desítek realizovaných daňových řízení a stovek každoročně zpracovávaných přiznání k nejrůznějším typům daní.